Seascapes - hollie
The Aurora Bridge

The Aurora Bridge

2013 - Day sail. Motoring around Lake Union.